Ana Sayfa
Genel
Yönetim
Üyeler
İletişim

Serra DOĞAN
Raportör
+90.264.295 50 13
etikkurulu@sakarya.edu.tr

ETİK KURULU > Genel

Etik Kurulu Kuruluş ve İşleyiş Esasları
  Amaç ;

Madde 1. Bu esaslar, Sakarya Üniversitesi'nde yapılacak olan bilimsel araştırma, yayın, eğitim-öğretim, birimler ve kişiler arası ilişkilerde etik ilkelere uyulmasını sağlamak amacıyla kurulan Etik Kurulunun yapısı, görevleri ile çalışma usullerini düzenler.


  Kapsam;

Madde 2. Bu esaslar Sakarya Üniversitesi'nde görev yapan akademik ve idari birim çalışanlarını, öğrencileri ve üretilen hizmete katkıda bulunan ve bundan faydalanan tüm kişileri kapsar.


  Tanımlar;

Madde 3. Bu esaslarda geçen sözcük ve deyimlerden;
Kurum: Sakarya Üniversitesi'ni;
Rektör:Sakarya Üniversitesi Rektörü'nü;
Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosu'nu;
Birim: Sakarya Üniversitesine bağlı bütün idari ve akademik birimleri;
Kurul: Sakarya Üniversitesi Etik Kurulu'nu;
Başkan:Sakarya Üniversitesi Etik Kurul Başkanı'nı;
Üye:Etik kurul üyesi'ni ifade eder.


  Kurulun Oluşumu;

Madde 4. Sakarya Üniversitesi Etik Kurulu, dokuz üyeden oluşur. Kurulun oluşumunda, her fakülteden bir ve bütün yüksekokulları temsilen iki öğretim üyesinin bulunması esasına yer verilir.


  Kurul Üyeliği;

Madde 5. Kurul üyeleri, etik davranışlara aykırılıklar nedeniyle adli ve/veya idari bir ceza almamış ve profesör unvanını haiz öğretim üyeleri arasından senato tarafından üç yıllık süre için seçilir. Görev süresi biten kurul üyesi yeniden seçilebilir. Ölüm, istifa, emeklilik veya kurul üyeliğini sona erdirici bir nedenle üyeliğin sona ermesi durumunda, senato ilk toplantısında yeni bir üye seçer. Yeni seçilen üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.


  Kurul Üyeliğini Sona Erdiren Haller;

Madde 6. Ölüm, istifa, emeklilik vb. doğal nedenlerin dışında, aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi durumunda kurul üyeliği sona erer:

      a) Bir takvim yılı içinde, izinsiz veya mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmamış olmak,
      b) Adli ve/veya idari soruşturma neticesinde etik davranış ilkelerine aykırı davrandığı tespit edilmiş olmak,

  Kurul Başkanı;

Madde 7. Etik kurulu ilk toplantısını en kıdemli öğretim üyesinin başkanlığında yapar ve kendi üyeleri arasından bir başkan ile başkan yardımcısını seçer. Başkanın görev süresi sona erdiğinde yeniden seçilebilir. Başkanın görev süresi yeni başkanın seçilip göreve başlamasına kadar devam eder. Başkanın herhangi bir nedenle görevinin başında bulunmadığı oturumlarda, Kurula Başkan Yardımcısı başkanlık eder.


  Kurul Sekreteryası;

Madde 8. Kurulun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek üzere gerekli personel, araç ve gereç Üniversite Rektörlüğü tarafından sağlanır.


  Kurulun Görevleri;

Madde 9. Etik Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir ve bu amaçla iş bu yönergede verilen yetkileri kullanır:
      a) Etik ilke ve standartları belirleyerek Senatonun onayına sunmak,
      b) Etik ilke ve standartlara aykırılık iddiasıyla yapılan başvuruları değerlendirerek Senatonun onayına sunmak,
      c) Kurulun resen ya da ihbar, duyum ve benzeri yollarla edindiği etik ilke ve standartlara aykırı bilgi ve belgeleri incelemek ve değerlendirmek,
      d) Üniversite birim ve görevlilerinin etik ilke ve standartlara aykırı tutum ve davranışlarda bulunduğunun tespiti halinde, gerekçesini belirterek etik dışı tutum ve davranışın durdurulması için Rektörlük Makamını bilgilendirmek,
      e) Kişilerin ve birimlerin iş, karar ve uygulamalarında etik ilke ve standartlara ilişkin karşılaştıkları ikilem ve sorunlar hakkında yol göstermek,
      f) Üniversitenin bilimsel dergileri için yayın etiği ile ilgili olarak ilkeler belirlemek ve bunların geliştirilmesi için gerektiğinde değişiklik önerisinde bulunmak,
      g) Yeni ve yerleşmemiş yöntem ve teknolojilerin uygulanmasının etik ilke ve standartlar yönünden uygunluğunu değerlendirmek,
      h) Bilimsel etik konusunda tek başına veya diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitici faaliyetler düzenlemek,
      i) Yapılacak araştırmaların insan ve hayvan sağlığıyla çevreyi korumak için saptanan standartlara uygunluğunu incelemek,
      j) Etik dışı davranışta bulunduğu kurul kararıyla tespit edilenler hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemek,
      k) Yapılan ihbar ve şikâyetin ilgiliyi mağdur etmek amacıyla ve uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı anlaşılanların isim ve davranışlarını Etik Kurulu web sayfasında yayımlamak,
      l) Yıllık raporların hazırlanarak yayımını sağlamak,


  Kurulun Çalışma Şekli;

Madde 10. Kurul, her ayın ilk haftası içerisinde başkanın çağrısı üzerine gündemli ve olağan olarak salt çoğunlukla toplanır. Gerektiği durumlarda başkanın çağrısı üzerine gündemsiz olarak da toplanabilir.Kurul toplantıları gizlidir. Kurul üyeleri, gizlilik ve sır saklama yükümlülüğü altındadır. Kurul, kararlarını üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alır. Oy eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar verilir.Kurulun görüşmeye aldığı konu Etik Kurul üyeleri hakkında ise ilgili kurul üyesi kurul toplantılarının bu kısmına iştirak edemez.Kurul gerek görürse uzman ve bilirkişilerin görüşüne başvurabilir. Konuyla ilgili kişi ya da kişileri toplantıya çağırarak bilgi alabilir. İlgili birimler, Kurul tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. Etik ihlali konusundaki şikâyetlerde, kurul tarafından etik ihlalinde bulunduğu iddia edilen kişiler de dinlenir. Kurulun dinleme davetine özürsüz olarak icabet etmeyen kişiler, dinlenilme hakkından feragat etmiş sayılırlar.


  Kurula Başvuru Şekli;

Madde 11. Kurula başvurular bizzat ya da web sayfasında bulunan formun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılabilir. Yapılan başvurularda, başvuranın kimlik bilgileri gizli tutulur.


  Yürürlük;

Madde 12. Bu esaslar senato tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.


  Yürütme;

Madde 13. Bu esaslar, Sakarya Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.